03195011997 | 03195011998

دوشنبه, 24 آذر 1399 13:04

NPK12 3 42

 دستورالعمل مصرف:

گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری

زینتی، صیفی، گلخانه ای: محلول پاشی با دوز 2 در هزار یا به میزان 1/5 تا0/5 کیلوگرم در هر هزار مترمربع در سیستم آبیاری

درختان میوه: با دوز2-3 در هزار به صورت محلول پاشی یا به میزان  150-300 کیلوگرم با توجه به سن درخت به صورت چال .کود

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

w/w

نیتروژن کل                                    

%12

فسفر قابل استفاده                        

%3

پتاسیم محلول در آب                     

%42

احتیاط و هشدار:

بهترین زمان محصول پاشی اوایل صبح یا همزمان با خنک شدن هوا در عصر می باشد.

با بسیاری از سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد  ولی توصیه میشود قبل از مصرف تست اختلاط پذیری و اطمینان از عدم سوختگی درسطح محدود انجام گردد.

وقتی برگ ها جوان هستند از کمترین میزان و با مسن شدن برگها از میزان های بالاتر کود استفاده گردد.

در کلیه روش های آبیاری ،غرقابی و تحت فشار قابل مصرف می باشد.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

قبل از مصرف دستور العمل مصرف به دقت مطالعه شود.

منتشرشده در محصولات
پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1398 14:35

کودNPK30.10.10

 دستورالعمل مصرف:

گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری

زینتی، صیفی، گلخانه ای: محلول پاشی با دوز 2 در هزار یا به میزان 1/5 تا0/5 کیلوگرم در هر هزار مترمربع در سیستم آبیاری

درختان میوه: با دوز2-3 در هزار به صورت محلول پاشی یا به میزان  150-300 کیلوگرم با توجه به سن درخت به صورت چال .کود

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

w/w

نیتروژن کل                                    

%30

فسفر قابل استفاده                        

%10

پتاسیم محلول در آب                     

%10

احتیاط و هشدار:

بهترین زمان محصول پاشی اوایل صبح یا همزمان با خنک شدن هوا در عصر می باشد.

با بسیاری از سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد  ولی توصیه میشود قبل از مصرف تست اختلاط پذیری و اطمینان از عدم سوختگی درسطح محدود انجام گردد.

وقتی برگ ها جوان هستند از کمترین میزان و با مسن شدن برگها از میزان های بالاتر کود استفاده گردد.

در کلیه روش های آبیاری ،غرقابی و تحت فشار قابل مصرف می باشد.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

قبل از مصرف دستور العمل مصرف به دقت مطالعه شود.

منتشرشده در محصولات
شنبه, 14 ارديبهشت 1398 14:19

کودNPK20.20.20

 دستورالعمل مصرف:

گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری

زینتی، صیفی، گلخانه ای: محلول پاشی با دوز 2 در هزار یا به میزان 1/5 تا0/5 کیلوگرم در هر هزار مترمربع در سیستم آبیاری

درختان میوه: با دوز2-3 در هزار به صورت محلول پاشی یا به میزان  150-300 کیلوگرم با توجه به سن درخت به صورت چال .کود

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

w/w

نیتروژن کل                                    

%20

فسفر قابل استفاده                        

%20

پتاسیم محلول در آب                     

%20

احتیاط و هشدار:

بهترین زمان محصول پاشی اوایل صبح یا همزمان با خنک شدن هوا در عصر می باشد.

با بسیاری از سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد  ولی توصیه میشود قبل از مصرف تست اختلاط پذیری و اطمینان از عدم سوختگی درسطح محدود انجام گردد.

وقتی برگ ها جوان هستند از کمترین میزان و با مسن شدن برگها از میزان های بالاتر کود استفاده گردد.

در کلیه روش های آبیاری ،غرقابی و تحت فشار قابل مصرف می باشد.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

قبل از مصرف دستور العمل مصرف به دقت مطالعه شود.

منتشرشده در محصولات
شنبه, 14 ارديبهشت 1398 14:11

کودNPK10.50.10

 دستورالعمل مصرف:

گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری

زینتی، صیفی، گلخانه ای: محلول پاشی با دوز 2 در هزار یا به میزان 1/5 تا0/5 کیلوگرم در هر هزار مترمربع در سیستم آبیاری

درختان میوه: با دوز2-3 در هزار به صورت محلول پاشی یا به میزان  150-300 کیلوگرم با توجه به سن درخت به صورت چال .کود

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

w/w

نیتروژن کل                                    

%10

فسفر قابل استفاده                        

%50

پتاسیم محلول در آب                     

%10

احتیاط و هشدار:

بهترین زمان محصول پاشی اوایل صبح یا همزمان با خنک شدن هوا در عصر می باشد.

با بسیاری از سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد  ولی توصیه میشود قبل از مصرف تست اختلاط پذیری و اطمینان از عدم سوختگی درسطح محدود انجام گردد.

وقتی برگ ها جوان هستند از کمترین میزان و با مسن شدن برگها از میزان های بالاتر کود استفاده گردد.

در کلیه روش های آبیاری ،غرقابی و تحت فشار قابل مصرف می باشد.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

قبل از مصرف دستور العمل مصرف به دقت مطالعه شود.

منتشرشده در محصولات
شنبه, 14 ارديبهشت 1398 13:53

کودNPK12.12.36

 دستورالعمل مصرف:

گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری

زینتی، صیفی، گلخانه ای: محلول پاشی با دوز 2 در هزار یا به میزان 1/5 تا0/5 کیلوگرم در هر هزار مترمربع در سیستم آبیاری

درختان میوه: با دوز2-3 در هزار به صورت محلول پاشی یا به میزان  150-300 کیلوگرم با توجه به سن درخت به صورت چال .کود

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

w/w

نیتروژن کل                                    

%12

فسفر قابل استفاده                        

%12

پتاسیم محلول در آب                     

%36

احتیاط و هشدار:

بهترین زمان محصول پاشی اوایل صبح یا همزمان با خنک شدن هوا در عصر می باشد.

با بسیاری از سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد  ولی توصیه میشود قبل از مصرف تست اختلاط پذیری و اطمینان از عدم سوختگی درسطح محدود انجام گردد.

وقتی برگ ها جوان هستند از کمترین میزان و با مسن شدن برگها از میزان های بالاتر کود استفاده گردد.

در کلیه روش های آبیاری ،غرقابی و تحت فشار قابل مصرف می باشد.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

قبل از مصرف دستور العمل مصرف به دقت مطالعه شود.

منتشرشده در محصولات
شنبه, 14 ارديبهشت 1398 13:30

کودNPK5.5.45

 دستورالعمل مصرف:

گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری

زینتی، صیفی، گلخانه ای: محلول پاشی با دوز 2 در هزار یا به میزان 1/5 تا0/5 کیلوگرم در هر هزار مترمربع در سیستم آبیاری

درختان میوه: با دوز2-3 در هزار به صورت محلول پاشی یا به میزان  150-300 کیلوگرم با توجه به سن درخت به صورت چال کود

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

w/w

نیتروژن کل                                    

%5

فسفر قابل استفاده                        

%5

پتاسیم محلول در آب                     

%45

احتیاط و هشدار:

بهترین زمان محصول پاشی اوایل صبح یا همزمان با خنک شدن هوا در عصر می باشد.

با بسیاری از سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد  ولی توصیه میشود قبل از مصرف تست اختلاط پذیری و اطمینان از عدم سوختگی درسطح محدود انجام گردد.

وقتی برگ ها جوان هستند از کمترین میزان و با مسن شدن برگها از میزان های بالاتر کود استفاده گردد.

در کلیه روش های آبیاری ،غرقابی و تحت فشار قابل مصرف می باشد.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

قبل از مصرف دستور العمل مصرف به دقت مطالعه شود.

منتشرشده در محصولات
دوشنبه, 19 فروردين 1398 12:21

کود Humic

کودHUMIC

اسید هیومیک به عنوان یک کود گیاهی طبیعی، هماهنگ کننده شرایط خاک و اجازه به گیاهان به استفاده در مقابل جذب حداکثری مواد مغذی و حفاظت در برابر سموم به کار میرود

کود مایع طلوع رهشاHUMICمی تواند برای بسیاری از محصولات گیاهی، محصولات ردیفی، میوه ها و نخود فرنگی، مرکبات،انگور،خربزه، علف های هرز و سایر محصولات دیگر استفاده شوند. کود مایع طلوع رهشا هیومیک اسید با اکثر کودها و مواد مغذی سازگار است تا به تولید محصولات سالم مواد مغذی کمک کند

 دستورالعمل مصرف:                                                                                                                          

نام محصول                                  

میـزان مصرف                                             

میزان مصرف (لیتر در 1000 متر مربع)

باغی

  شروع فصل رشد تکرار با فاصله 15 روز                                

2 لیتر

زراعی

بعد از سبز شدن محصول                                                      

2-1 لیتر   

سبزی ، صیفی ،گلخانه    

4-6 برگی تکرار به فاصله 15-10 روز بعد                            

2-1 لیتر

زینـتی

پس از انتقال نشاء یا سربرداری تکرار به فاصله  10 روز یکبار                                 

1 لیتر

غیر مثمر                         

شروع فصل رشد / طول دوره رشد                                          

2 لیتر

 

تجزیه ضمانت شده                                                                                                                  

عناصر

                             W/W

اسید هیومیک           

%11

پتاسیم محلول در آب

%4

فولویک اسید

%1

 

 

منتشرشده در محصولات
دوشنبه, 19 فروردين 1398 11:26

کود sulfur+k

کودSULFUR+K

کود طلوع رهشا گوگرد مایع %100محلول در آب است و بلافاصله از طریق محلولپاشی در دسترس درختان قرار میگیرد. این کود را می توان برای اصلاح کمبود گوگرد که با آنالیز بافت برگ یا بازدید بصری نمایان میشود، به کار برد. برخی از شاخص های کمبود گوگرد رشد نامنظم، کلروز درونی و زرد کم رنگ شدن رویشهای جدید در حالیکه رویشهای قبل سبز باقی مانده باشند، میباشد.

این ماده مغذی ثانویه حیاتی است. در مورد گیاهان، حداقل دو دلیل عمده ضروری است: آنزیم فعال کننده لازم برای تولید نیتروژن است، و  بالا دارند. ضروری pHبرای سنتز پروتئین ضروری است. بیشتر خاک های دارای گوگرد کم معمولا مواد آلی کم، یک بافت زبر و احتمالا است که گیاهان در طول فصل رشد با گوگرد تامین شوند

دستورالعمل مصرف:                             

محلول پاشی                                            

1-1/5 در هزار

همراه آبیاری                                          

5-7 لیتر در هکتار

در تانک جهت پایین آوردنph

0/5 در هزار

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

W/W                                                     

W/V                          

گوگرد کل(SO3)    

%45

%67

گوگرد محلول(SO3)    

%25

%37

پتاسیم محلول در آب(K2O)  

%20

%34

گوگرد عنصری S 

%17

%24

منتشرشده در محصولات
دوشنبه, 19 فروردين 1398 11:20

کود amino mix

کود Amino mix

کود مایع آمینو میکس یک محصول ویژه غنی از اسیدهای آمینه مشتق شده از گیاهان مرطوب است. این کود می تواند در گیاهان سالم، از کاشت نهال و یا در گیاهان حاوی 5-3

 برگ استفاده شود.کود آمینومیکس مقاومت گیاهان را در برابر شرایط محیطی نامطلوب (شوری خاک، گرما، سرد، استرس آب، و غیره) افزایش می دهد و رشد میوه را هنگام استفاده قبل از گلدهی افزایش می دهد. هنگامی که در طول رشد میوه ها استفاده می شود، اندازه میوه و کیفیت آن افزایش می یابد. آمینومیکس عمر مفید میوه پس از برداشت و دوام و نگهداری آن را افزایش میدهد

دستورالعمل مصرف:

زمان مصرف

مقدار مصرف ( محلولپاشی)

محصولات

پنجه¬زنی، ابتدای ساقه روی و گلدهی

3 - 5/1 لیتر در هکتار

غلات

6 -4 برگی و دو مرحله بعد به فاصله 15 روز یکبار

3 - 5/1 لیتر در هکتار

سیب¬زمینی، چغندر قند

هر 7 تا 14 روز یکبار در طول دوره رشد

2- 5/1 لیتر در هکتار

صیفی¬جات فضای باز

هر 7 تا 14 روز در طول دوره رشد

2 - 5/1 لیتر در هکتار

محصولات گلخانه¬ای

قبل از گل¬دهی، تشکیل میوه، تکرار هر 15 روز یکبار

3 - 5/1 لیتر در هکتار

باغات

                                                                                                                                                            

تجریه ضمانت شده:

عناصر

W/W

نیتروژن کل

%6/44

کلسیم محلول در آب(CaO)                                         

%0/5

منیزیم محلول در آب(MgO)

%1/5

آمینواسید کل

%10

آهن محلول

%0/4

منگنز محلول

%0/4

روی محلول

%0/7

بور محلول در آب

%0/1

مس محلول در آب            

%12

مولیبدن

%0/02

کبالت

0/06

 

 

 

 

 

 

منتشرشده در محصولات
دوشنبه, 19 فروردين 1398 11:08

کود k45

کود مایع طلوع رهشاK45

حاوی جلبک دریایی به طور خاص برای استفاده به عنوان یک کود محلولپاشی و آبیاری فرموله شده است و میتواند نقش مهمی در مقاومت گیاهان نسبت به استرس و هم چنین در بزرگ شدن اندازه میوه ها و کیفیت آنها و افزایش خاصیت انبارداری داشته باشد. پتاسیم برکیفیت محصولات کشاورزی بویژه در مورد میوه های گوشتی و غده ای مانند گوجه فرنگی و سیب زمینی اثرگذار می باشد . پتاسیم در بهبود رنگ میوه که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت و بازار پسندی میوه است بخصوص در محصولاتی نظیر سیب و هلو و مرکبات موثر می باشد . پتاسیم موجب بزرگتر شدن اندازه میوه ها بخصوص در مرکبات می شود و اگر گیاه در محدوده کمبود پتاسیم باشد ، افزایش پتاسیم موجب افزایش خاصیت انباری آن می شود. جلبکهای دریایی بصورت طبیعی دارای هورمونهای تحریک کننده رشد از  جمله اکسین و سیتوکینین هستند. بتائین موجود در جلبک نقش اساسی در افزایش مقاومت گیاهان نسبت به استرس های مختلف دارند.             

دستورالعمل مصرف:                                                                                                                                                  

محصول

زمان مصرف                          

محلول پاشی   

در خاک

گیاهان زراعی(گندم ،ذرت ،کلزا، چقندروسایر)                                                                                                                                                         

6-8برگی تکرار به فاصله یک ماه  

 1/5-2 در هزار          

 3-6لیتر در هکتار

درختان میوه (سیب،گلابی ،گردو، بادام،زیتون وسایر)

بعد از گل تکرار به فاصله یک ماه       

2 در هزار

 3-5لیتر در هکتار

درختان پسته                          

هنگام متورم شدن جوانه ها،بعدا از دانه ارزنی شدن میوه، پرشدن دانه                  

 2 در هزار

  3-5 لیتر در هکتار

   تجزیه ضمانت شده:                     

عناصر

W/W

W/V                                                                                         

پتاسیم محلول در آب(K2O) 

%30

%45

جلبک دریایی                                       

%3/5

%5/25

منتشرشده در محصولات
صفحه1 از2

مشخصات تماس

ادرس کارخانه :اصفهان -شهرضا، شهرک صنعتی رازی ، شرکت طلوع شیمی سبزینه

تلفن های تماس

 

  https://telegram.me/toloshimi
  03195011997
  03195011998

آخرین مقالات سایت